تیک ست
تیک ست - اخبار تکنولوژی آموزش موبایل

پیدا کردن شماره آی سی هارد مناسب برای گوشی ‌های مختلف

شماره آی سی هارد مناسب برای مدل های متفاوت

در این مطلب لیستی از آی سی هارد های مشابه برای گوشی‌ های مختلف را آماده کرده‌ایم. سعی کردیم لیست دقیقی از هارد‌ ها را برای تعویض به شما ارائه دهیم.

برای پیدا کردن مدل مورد نظرتان، با زدن همزمان روی دکمه Ctrl + F ، مدل گوشی خود را پیدا کنید.

 

سامسونگ (SAMSUNG)

G7102

KLM8G1WEMB-B031
B001 ok
SDIN7DU2-8G
 

G130H

KMN5X000ZM-B209
 

G313H / HZ

KMN5X000ZM-B209
 

G313HU

KMK5X000YM-B314
 

G316H / HU

H9TP32A4GDCC
 

G350E

KMN5X000ZM-B209
H9TP32A4GDDC
KMK5X000YM-B314
KMKJS000VM-B309 ok
KMN5U000ZM-B203 ok

 

G355H

KMK5X000YM-B314

 

G360H

KMQNW000SM-B316
KMQN10006B-B318 ok
KMQ7X000SA-B315 ok
B214 not power

 

G530H / G530Y

KMQ72000SM-B316
KMQN1000SM-B316
H9TQ64A8GTMC
MT29TZZZ8D5BKFAH-125 WT Micron
 

G531H

KMQN1000SM-B316
MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W Micron
 

G531F

H9TQ65A8GTMC
 

(G532G (mt6736

H9TQ64AAETAC
 

G532F

KMQN10006M-B318
KMQN10006B-B318
 

N7000

KMVYL000LM-B503
 

N7100

KMV3W000LM-B310
KMVTU000LM-B503
 

N900

TY90LH151636RA
L744141351KDD
KMV2W000LM-B506
 

N9005

KLMBG4GEAC-B001 32gb
THGBMBG8D4KBAIR 32g
 

N910

THGBMBG7D2KBAIL
 

N920X

THGLF2G8J4LBATD UFS
 

N7502

THGBMBG7D2KBAIL 16gb
KMVTU000LM-B503
 

G800F

THGBMBG7D2KBAIL
 

G900H

TY90HH131647RA
KMV3W000LM-B310
 

G900F

KLM8G1WEMB-BO31
KLMBG4GEAC-B001
 

G930F / FD

H28U64222MMR
 

G935F / FD

THGBF7G8K4LBATR UFS
 

G955F

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS
 

G5520

KMQ310013B- B419
 

G570F

KMQ310013B- B419
H9TQ17ABJTBC

 

G610F

KLMAG1JENB-B031
 

I9000

SDIN5C2-8G
 

I9003

KLM8G1WEM8-B011
 

I9023

SDIN$C2-16G
 

I9100

KMVYL000LM-B503
 

I9070

SDIN5C2-8G
SDIN7DU2-8G
 

I9082

A001
A002
 

I8160

SDIN5D2-4G
KLM4G1YEM0-B012
 

I8190

KLM8G2FE3B-B001
sidn7du2-8g
 

I8552

KMK5U000VM-B309
 

I9500

KMV3W000LM-B310
 

I9505

KLMAG4FEAB-B002
 

I9300

KMVTU000LM-B503
KMVYL000LM-B503
THGBMBG7D2KBAIL
TY90HH131625RA
 

I9300I

THGBMBG7D2KBAIL
 

I9301i

KLMAG2GEAC-B002
THGBMBG7D2KBAIL
 

i747m

KLMAG4FE4B-B002
 

i747

THGBM5G7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002 ok
 

I9305

KMVYL000LM-B503
 

I9200

KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
 

I9205

SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001
 

I8200

SDIN7DP2-8G
B001
 

I8262

SDIN7DU2-8G
KML7U000HM-B505
KML7X000HM-B507
 

I9060

KMK7X000VM-B314
 

I9060i

KMQN1000SM-B316
KMQ7X000SA B315 ok
 

I9190

SDIN7DU2-8G
B001 ok
 

I9192

SDIN7DU2-8G
B001 ok
 

N5100

KLMAG2GE4A-A001
KLMAG2GE2A-A001
A002 ok
KLMAG2GEAC-B002
THGBMBG7D2KBAIL
 

N8000

KLMAG4FEJA-A002

 

P1000

SDIN4C2-16G
 

P3100

KLMAG4FEJA-A002
KMVYL000LM-B503 ok
KLM8G2FE3B-B001
SDIN7DU2-8G

 

P5100

KLMAG2GE4A-A001
KLMAG4FEJA-A002
 

P5200

THGBMBG7D2KBAIL
 

P6200

KLMAG4FEJA-A003
 

P601

KLMBG4GEAC-B001

 

T325

THGBMBG7D2KBAIL
 

T110

H26M42003GMR
 

T111

sidn7du2-8g
B001 ok
 

T210

KLM8G1WE4A-A001
 

T2100

KLMAG2GEAC-B301
 

T211

KLMAG2WE4A-A002
 

T2110

KLMAG2GEAC-B301
 

T231

THGBMBG6D1KBAIL
B503 ok
 

T280

THGBMFG6C1LBAIL
 

T310

KMV3W000LM-B310
KLMAG2GE4A-A001
 

T311

KMVTU000LM-B503
 

T525

KMV3W000LM-B310
THGBMBG7D2KBAIL
 

T530

THGBMBG7D2KBAIL
 

S5282

KMJS000WA-B409
 

S5312

KMN5X000FB-B209
 

 S7580

KMK5X000YM-B314
 

S6310

KM5S000WM-B409
 

S7582

KMK5X000YM-B314
 

S7262

KMN5U000ZM-B203
 

S7270

KMK5U000VM-B309
 

S7272

KMK5U00VM-B309
 

J700H

THGBMFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031
 

J700F

THGBMFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031
 

J710F

THGBFG7C2LBAIL
KLMAG1JENB-B031
 

J701F

KLMAG1JETD-B041
 

J810G

KMRH60014A-B614

J500H

KMQN10006M-B318
 

J500F

H9TQ64AAETMC
KMQN10006M-B318 ok
 

J600F

KLMBG2JETD-B041
 

J100H

H9TP32A4GDDC
B309 ok
 

J105B

KMFNX0007M-B214
KMQN1000SM-B316
 

J106H

H9TQ64A8GTAC
B316 reboot on logo
B318 ok
 

J106F

H9TQ64A8GTAC
 

J110G

KMF310012M-B305
H9TQ32A6BTMC
 

J110H

Kmnj2000zm-B207
H9TP32A4GDDC
KMKJS00VM-B309
 

J111F

KMFN10012M-B214
 

J120F 

KMFN10012M-B214
 

J110F

H9TQ32A6BTMC 4g
KMFN10012M-B214 ok
KMFNX0012M-B214 ok
 

J200H

H9TQ64A8GTMC
|B318 stay on logo
B316 stay on logo
TYD0GH121661RA  ok
KMFNX0012M-B214  ok
KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347421013314B46892D2
 

J200F

H9TQ64A8GTAC
 

J200GU

H9TQ64A8GTAC
KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347492010A64F023531C
 

J510F

H9TQ17ABJTBC 16g
KMQ310013B-B419 16g
 

J530F

KLMAG1JETD-B041
 

J730F

KLMAG1JETD-B041
 

A300H

KMQ310006M-B417
 

A300F

KMQ3100SM
 

A500F

KMR310001M-B611
KMQ310006M-B417
 

A500H

KMQ310013M-B419
KMR310001M-B611
 

A510F

THGBMFG7C2LBAIL
 

A520F

KLMBG2JENB-B041
 

A700H

KMR310001M
 

 A700F

THGBMBG7C2KBAIL
 

E500F

KMQ310006M-B417
 

G920F / G920FD / G920I

KLUBG4G1BD-E0B1
 

G925F

K3RG3G30MM-MGCH
KLUBG4G1BD-E0B1
 

G928X

THGLF2G8J4LBATD UFS
 

A710F

THGBMBG7D2KBAIL
 

A800F

KMR2W0009M-A803
 

(T805 (Galaxy Tab S

KMV3W000LM-B310
KLMAG2GEAC-B301
THGBMBG7D2KBAIL
THGBMFG7C2LBAIL
 

T989

KMKYL000VM-B603
 

J320H / J320F

KMQN10006M-B318
 

N910F / G

KMR210008M-A805
 

N915F / N915J

KMR210008M-A805
 

N910C

KMR21000AM-A805
 

C5000

KMRX1000BM-B614 32gb
 

C7000

KMRC10014M-B809
 

 

آی سی هارد هوآوی (HUAWEI)

 

G610

H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
B314 8g ok cid kjs00m
 KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m
 

G730

SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309
KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m
 

G615-U10

H9TP32A8JDAC
KMKJS000VM-B309
 

G6-U00 / G6-U10 / G6-U20

SD7DP28C-4G
KMKJS000VM-B309
 

G6-L11 / G6-L22

H26M42003GMR
B001 OK
 

G630-U10

SD7DP28C-4G
H9TP32A8JDBC
KMKJS000VM-B309
 

Y550-L01 / Y550-L02

SD7DP28C-4G OK
B309 ok
 

Y520-U22

H9TP32A4GDDC
SD7DP24C-4G
KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
B309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
 

Hol-T00 / Holly-U10

H9TP32A8JDBC-4GB
B309 ok cid:h4g1d
 

G620s-L02

SD7DP28C-8G
KMKUS000VM-B410
 

G620s-L01

SD7DP28C-8G
KMKUS000VM-B410
 

G525-U00

H9TP32A8JDAC
SD7DP28C-4G
B309 ok
KMKUS000VM-B410 8g
 

U8950

SD5DH26A 4G
 

Y511

H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138
B314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
B309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
 

Y320-U30

SD7DP24F-4G
B309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok
 

Y320-U10

H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205
 

Y320-U01

H9DA4VH2GJAM
 

Y336-U02

Kmnj2000zm-B207
H9TP32A4GDCC
 

G510

SD5DH24A-4G ok
KMSJS000KM-B308 ok
KMSJS000KА-B308
 

Y300

SD5DH24A-4G
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KА-B308
 

Y600-U20

H9TP32A4GDCC
H9TP32A4GDBC
KMNJS000ZM-B205 ok
B309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok
B314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
 

Y625-U32

TYDOFH221641RA
H9TP32A8JDBC
B309 ok
 

Y220-U10

H9TA4GH2GDMCPR
H9DA4GH2GJBM
KSLCGBL2RA2H2A
KMN5X000ZM-B209
 

Y221-U10

KMKJS000VM-B309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138
H9TP32A4GDCC
 

Y530-U00

H9TP32A4GDCC
SD7DP28C-4G ok
KMKJS000VM-B309
B410 8g ok
TYCOFH121638RA OK
B309 ok cid ۴۵۰۱۰۰۵۳۴۵۴D3034473C5413DB43B1F8
 

Y635-L21

rom1>7456 MB
H9TP64A8JDMC
KMKUS000VM-B410
 

Y210d / Y210 / 0200

H9DA4VH2GJMM
K524G2GACHB050
 

Y360

SD7DP24C-4G
TYCOFH121638RA
H9TP32A4GDDC
KMNJS000ZM-B205
B314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
B209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k
B309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k
 

Y330-U11

H9TP32A4GDCC
SD7DP24C-4Gf
KMNJS000ZM-B205
B309 ok change cid to 28c
 

H30-U10

H26M42003GMR
KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
KLM8G1WEMB-B031
THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb
KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
B503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2
 

H30-T00

SD7DP28C-4G
 

H30-L02

B412 ok
 

G620-UL01

H26M31003GMR
KLM8G2FE3B-B001 8g
KLM8G1WEMB-B031
B503 ok
 

G700

rom2,3<2mb
SDIN7DP2-8G_ok
SD5C25A-8G ok
KLM8G1GEAC-B001_ok
KLM8G2FE3B-B001 ok
sidn7du2-8g ok
sam B031 8g 16g ok
kMVUS000LM-B304 ok
B503 16g ok
 

P6-U06

kMVUS000LM-B304
kMVUS000LA-B304 :16gb
SD5C25A-8G
TY90GH131600RA
 

P7-L10

KLMAG2GEAC-B001
 

(SCL-U31 (msm8909

H9TQ64A8GTMC
KMQN1000SM-B316
 

(SCL-L21 (qualcomm

H9TQ64ABJTMC
 

(SCL-U31 (mt6582

SD8DR18C-8G
H9TP65A8JDAC
KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb
 H9TP17A8JDAC
 

(SCL-U31 (mt6582

H9TQ17A8JTMC
 

MT1-U06

SD5C25A-8G
kMVUS000LM-B304
 

Mate 7

THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002
 

(Mate 9 (MHA-L29

THGBF7G9L4LBATR
 

S7-601U

SDIN7DP2-8G
SD5C25A-8G
 

S7-721U

H9TP65A8JDAC
KMK8U000VM-B410 16g ok
H9TP32A8JDBC
B309 ok write xml
KMK7X000VM-B314
 

S7-701U

KLM8G1GEAC-B001 ok
 

S8-701U

TYDOGH231624RC
H9TP65A8JDMC
 

S8-301U

H9TP65A8JDAC
B412-16GB
 

(GR3 (TAG-L21

KMQ310013M-B419
H9TQ17A8JTMC
 

 Hol-U19 / holly-U19

H9TP18A8JDMC-16gb
KMK8X000VM-B412
 

G750

H26M4200GMR
KLM8G2FE3B-B001
KLM8G1WEMB-B031
KML7U000HM-B505 chnge cid  ۱۵۰۱۰۰۴D3847324642083403C122817A
 

CHE2-UL00

SDIN8DE1-8G
 

CHM-U01

KLM8G1GEND-B031
KLM8G1WEMB-B031
B001
SDIN8DE1-8G
THGBMBG6D1KBAIL
 

ALE-L21

KMR310001M-B611
H9TQ17A8JTMC
B417 not power
B419 not power
 

Y560-U02

mt6582v v2.1
B412 16gb ok
v2.0
KMK7X000VM-B314
 

Y560-U02

spd sc7731G
H9TQ64A8GTMC
 B316 ok
B315 cid; ۹۰۰۱۴A483847316505074E7AA534B358
 

S10-231U

KMK8X000VM-B412
H9TP18A8JDMC-16gb
 

S10-201U

SDIN7DP4-16G
 

H60-L04

THGBMAG7A2JBAIR
kLMAG2GEAC-B002
 

(VNS-L21 (P9 lite

KMQE10013M-B318  ok
KMQ310013M-B419 ok
TYE0HH231659RA ok
H9TQ17ABJTMC  ok
 
 

TIT-AL00 / TIT-U02

H9TQ17ABJTMC
KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C
KMQ310013M-B419/16GB
 

KIW-L21

KMRE1000BM-B512
KMQ310013B-B419
H9TQ17ABJTMC
 

G7-L11

H9TQ18A8JTMC
KMR8X0001M-B608
B611 ok
 

G7-L01

H9TQ18A8JTMC
KMR8X0001M-B608
B611 ok
 

CAM-L21

mt6572
H9TQ17ABJTAC
KE4CN2L2HA5A2A
 

CAM-L21

hisilicon
H9TQ17ABJTBC
 

CUN-U29

KMFN10012M-B214
KMFNX0012M-B214 depend on preloader
H9TQ64A8GTMC
B315 stay on logo
TYD0GH121661RA
H9TQ17ABJTMC 16g ok
 

CRO-L22

KMFNX0012M-B214
 

RIO-L01

KMR21000BM-B809 32G
H9TQ26ADFTMC 32G
 

Honor 6X BLN-L21

TYR0IH331667RB
H9TQ26ADFTAC
 

Honor 7A AUM-L29

H9TQ17ABJTMC
 

CUN-L21

H9TQ64A8GTMC
 

LUA-U22

H9TQ64A8GTMC
 

LUA-L21

H9TQ18ABJTMC
 

ATH-UL01

H9TQ17A8JTMC
 

PRA-LA1

KMRE1000BM-B512
JZ011 micron
 

FIG-LA1 P smart

KMR8X0001M-B608
 

MYA-L22

H9TQ17ABJTBC
 

BGO-DL09

KMR310001M-B611

آی سی هارد اچ تی سی (HTC)

Sensation XE

H9TP33A6ADMC
 

Desire 616

H9TP32A8JDAC ok
H9TP32A8JDBC ok
B410 8g ok
B309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138
 

Desire 626G

H9TQ64A8GTMC
B318 ok change cid
KMQ72000SM-B316
KMQ7X000SA-B315 ok
 

Desire 320 mt6582

KMK7X000VM-B314

Desire 500

H9TP32A8JDAC ok
KMKJS000VM-B309 ok 4gb
KMKUS000VM-B410 ok 8gb
 

Desire 600

KMKUS000VM-B410
H9TP65A8JDMC
 

Desire 610

SDIN8DE2-8G
KLMAG2WEMB-B031
 

Desire 700

KMKJS000VM-B309 OK
۲۸C OK
 

Desire 728

KMQ310006A-B419
 

Desire 820s

H9TQ17A8GTMC
 

(D820pi (mt6592

H9TQ64A8GTMC
 

(D820TS (mt6752

H9TQ17ABJTMC
KMQ310013M-B419 cid ok
KMQ31000SM-B417 cid ok
KMQ310006A-B419 error 2004 in flash
KMQ310006M-B417 error 4001 in flash
KMF820012M-B305 error 2004
 

Desire 820n

h26m52103fmr
 

(Desire 820T(a51ul

KLMAG2WEMB-B031
B001 16 ok
 

(Desire 820 (A51_DTUL

KLMAG2WEMB-B031
 

(Desire V (t328w

H9DP32A4JJAC
KMSJS000KM-B308
KMSJS000KA-B308
 

(Desire 826w (msm8939

H26M52103FMR 16g
Klmbg4gendf-B031 32g
B001 16g
B041 32g stay on logo
KMV3W000LM-B310
KMVTU000LM-B503
 

(Desire 816g (mt6592

KMQ7X000SA-B315 8G
KMQN10006M-B318 cid b315
 

(Desire 620 (mt6592

KMQ7X000SA-B315 8G
 

(Desire 816q (mt6752

H9TQ17ABJTMC
 

Desire 816w

SDIN8DE2-8G
H26M41103HPR 8g
KLM8G2FE3B-B001 8g
THGBM5G7A2JBAIR 16g
 

Desire 200

KMSJS000KM-B308
H9DP32A4JJBC
 

Desire 300

KMSJS000KM-B308
 

Desire 310

H9TP32A8JDBC
KMN5U000ZM-B203
B309 ok change cid ۹۰۰۱۴A4834473164040307EF64EC5188
 

Desire 530

H9TQ17AAETAC
 

T326e Desire SV

H26M42003GMR
KMSJS000KA-B308
H9DP32A4JJA
 

One Max

SDIN7DP4-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g
TY90LH151636RA

(One M8s (0PKV100

H9TQ17ABJTMC
 

HTC One

KLMBG4GE2A-A001
 

Desire 516w

B309
 

(Desire 828 (a51bml

KMR21000BM-B809
 
Desire 830u
KMR21000BM- B809
 

M9u

H26M64103EMR
Klmbg4gend-B031
 

(E9+ (A55-ML

Klmbg4gend-B031
 
 

سونی (SONY)

(Xperia C (C2305

H9TP32A8JDAC
KMN5X000ZM-B209
B309 ok 2m 2m EMMC CID: 90014A4834473164048602A3C8517150
 

(Xperia Z (C6603

KLMAG2GE2A-A001-16g
THGBM5G7B2JBAIM-16g
 

(Xperia Z1 (C6902

KLMAG2GEAC-B001 16gb
 

(Xperia Z1 (C6903

THGBMGB7D2KLBAIL
 

(Xperia C3 (D2533

KLM8G1GEAC-B001
 

(Xperia SP (C5302

KLM8G2FE3B-B001
 

(Xperia L (C2105

KLM8G1GEAC B001
 

Xperia T2

THGBM5G6A2JBAIR
 

(Xperia J (ST26i

KMSJS00KA-B308
 

(Xperia M (C2005

SDIN7DP2-4G
THGBMAG5A1JBAIR
 

(Xperia U (ST25i

SDIN5C2-8G
 

(Xperia C3 Dual (D2502

KLM8G1GEAC B001
 

MT27

KLM8G2FE3B-B001
 

(Xperia C (E2305

H9TP17A8JDAC
KMK7U000VM-B309
 

(Xperia M4 Aqua Dual (E2333

KMR310001M-B611
H9TQ17ABJTMC
 

 (Xperia C4 Dual (E5333

KMR310001M-B611
H9TQ17ABJTMC
 

(Xperia Z5 (E6833

THGBMFG8 C 4 LBAIR
 

(Xperia E1 (D2005

 KMN5X000ZM-B209
 H9TP17A8JDAC
 

(Xperia E3 (D2203

THGBMAG51JBAIR
 

(Xperia M2 dual (D2302

THGBM5G6A2JBAIR 8gb
KLM8G1GEAC-B001
 

(Xperia T3 (D5103

SDIN7DP2-8G.
KLM8G1GEAC-B001
 

(Xperia T2 Ultra Dual (D5322

THGBMAG51JBAIR
 KLM8G1GEAC-B001
 

(Xperia Z2 (D6503

THGBMBG7D2KBAIL 16gb
KLM8G1GEAC-B001
 

(Xperia S (LT26i

THGBM4G8D4GBAIE
 
 

(Xperia XA Ultra (F3212

H9TQ17ADFTAC
 

(Xperia C4 Dual (E5333

H9TQ17ABJTMC

 

آی سی هارد لنوو (LENOVO)

S820

H9TP32A8JDAC
H9TP32A8JDBC
B309 ok cid ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138
 

A1000

KMFN10012M-B214 cid: 150100463732324D420076BFD4BBC22E
 

A3000

H9TP17A8JDAC 16g ok
(kmk3u000vm-B410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter
kmkus000vm-B410 8g
KMK5U000VM-B309 4g ok
B412 stay on logo
kmk8s000vm-B410 ok change cid to kjs000vm
 

A3300

KMK7X000VM-B314
KMK8U000VM-B410 cid: 1501004B385530304D0C0BC61E1B811C
KMK7U000VM-B309 8g cid:1501004B385530304D0C0BC61E1B811C
 

A3500

KMK8X000VM-B412 ok
(KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter
H9TP18A8JDMC-16gb
 

A3500-FL

KMK7X000VM-B314
 

A5500

KMK8X000VM-B412
H9TP18A8JDMC-16gb
 

A5000E

KMK8U000VM-B410
 

A7-30

H9TQ64A8GTMC
KMQ7X000SA B315 8G ok
KMF820012M-B305
 

TB3-850M

KMQ820013M-B419
KMF820012M-B305 ok cid:  ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۸۳۲۳۲۴D420059C46816C392
KMQ310013M-B419 error 2004
 

TB3-710i

KMF820012M-B305
KMFE10012M-B214
B315 stay on logo
 

TB3-710F

KLM8G1WEPD-B031
B001 8G OK
 

B6000

KMK8U000VM-B410
 

S6000H

h9tp17a8jdac
 

A8-50LC

KMF820012M-B305 16g change cid
KMQ8X000SA-B414  16g
 

YOGA Tablet 2-830L

KLMAG2WEMB-B031
 

Vibe X2

KLMBG4WEBC-B031
 

S920

H9TP32A8JDAC
 

PB1-750M

KMF820012M-B305
 

A6000

KMQ7X000SA-B315
 

A7000a

KMR7X0001M-B511
KMQNW000SM-B316
 

A7010a48

KMR31000BA-B614
 

A916

KMK7X000VM
 

A369i

KMN5U000ZM-B203
 

A388t

KMN5X000ZM-B209
 

K900

KLMAG2GE4A-A001
H26M64003DQR/32GB
 

K910

THGBM5G7B2JBAIM
THGBMBG7D2KBAIL
KLMAG2GEAC-B001
 

K30-T

KMQ8X000SA
 

K860

KLM8GG2FE3B-B001
 

K920

KLMBG4GEAC
 

K50-T5

KMR820001M-B609
 

A2010-A

KMQ7X000SA-B315
KMQ72000SM-B316
 

S880

۳۲A4JJAC Skhynix
 

  S920

KMK7U000VM-B309
KMKJS00VM-B309
 

S660

KMK7X000VM-B314
 

S90-A

KMR4Z0001A-B803
 

  S930

KMKJS000VM
 

S860

KMIU8000MA
 

S856

SDIN8DE2-8GB
 

S850

KMK8X000VM
 

S820e

KMK5U000YM
 

S810t

KMK7U00VM-B309
 

S60-a

KMR7X0001M
 

P70-a

KMR820001M-B609
KMR820001M-B609
Vibe x2 KLMBG4WEBC-B031
 

آی سی هارد ال جی (LG)

D335

Kmq7x000sa-B315 8G
KMQNW000SM-B316  ok cid: ۱۵۰۱۰۰۵۱۳۷۵۸۵۳۴۱۴۲۰B7D47E44A71E6
 

D295

jdac
B309 ok 1m 1m 512kb
B410 ok
KMK5X000VM-B314
 

D221

KMN5U000ZM-B203
 

D285

H9TP32A4GDMCPR-KDM
KMK5U000VM-B309
 

D290

MT29PZZZ8D4BKFSK_18 WT
KMK5X000VM-B314
 

D320

H9TP32A4GDBC
 

D335

KMQ7X000SA-B315
 

D856

H26M64002DQR
 

D802

THGBMBG8D4KBAIR
H26M64002DQR
THGBMAG8A4JBA4R
 

E440

bH9TP32A4GDCC
B309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138
 

E445

H9TP32A4GDCC
B309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138
 

E455

H9TP32A4GDCC
B309 ok CID: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138
 

E612

H9TP32A4GDCC
 

E615

KMSJS000KM-B308
SD5DH24A 4G
 

F690i

B419
KMR310001M-B611
 

D855

SDIN9DW4-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
KMVTU000LM-B503
SDIN9DW4-32G
dram:
SKhynix: H9CKNNNDATMT
Elpida: FA164A2PM-JD-F
cpu:
(H815(g4
THGBMFG8C4LBAIR 32g ok
KMVTU000LM-B503
THGBMBG7D2KBAIL
THGBMFG8C4LBAIR
 

(H818p (g4

THGBMFG8C4LBAIR 32g

KMVTU000LM-B503
B031  B001  ۷du2   ۷dp4   B310
dram:
K3QF6F60AM-QGCF
 

H324

KMFJW0007M-B212
 

H422

KMQ72000SM-B316
 KMQ7X000SA-B315
 

H950

KLMBGAGEAC-B301
 

H324T

KMFJ20007M-B214
 

H791

THGBMFG7C2LBAIL-16G
THGBMFG8C4LBAIR 32g

H959

KLMBG4GEND-B031

H955

KLM8G1GEND-B031
 

H960a

THGBMFG8C4LBAIR

D160

H9TP32A4GDDC
B309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb
 

D170

H9TP32A4GDCC
 

D325

H9TP32A8JDBC ok
KMKJS000VM-B309 ok
kmk5x000vm-B314 8GB
B314 4g ok
 

D380

H9TP32A8JDBC rom1>3728mb
H9TP32A8JDAC rom1>3728mb
B410 ok
B309 ok
 

D618

KLM8G1WEMB-B031
 

D686

H9TP65A8JDAC
KMKUS000VM-B410 OK 2M 2M 128K CID: ۹۰۰۱۴A4838473264040502A2D072D25C
KMK7U000VM-B309 CID: 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E
B410 16G ok
 

D690

KMQ7X000SA-B315
KMQ72000SM-B316 cid B315
 

D724

KLM8G1WEMB-B031
 
 

F320s

H26M64002DQR
 

F320s

THGBMAG8A4JBR
 

F510l

KLMAG2GEND-B031
 

ls751

H9TQ64A8GTMC
 

Ls990

THGBM5G8A4JBAIR/32GB
 

Ls991

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

 

Ls980

H26M5200EQR
THGBMAG8A4JBA4R
 

H811

THGBM5G8A4JBAIR/32GB
 

ls996

Klmbg4gend-B031 32g

K130E

KMF720012M-B214
 

K350Z

H9TQ64AAETMC
KMQN10006M-B318 ok
B315 stay on logo
H9TQ17ABJTMC 16g ok
 
(k500dsz (x screen
KMQE10013M-B318 16g
KMQ310013M-B419 16g
B417 not power
H9TQ17ABJTMC
 

k520dy

jy932
jtmc ok
 

M400dy

KMQE10013M-B318
 

k430dsy

KMQE10013M-B318
KMQ310013M-B419
 

k5800dsz

KMQ310013M-B419
 

k580ds

B611
 

K220DS

jy932
KMQE10013M-B318
 

(K200DS (X-Style

H9TQ17AAETAC
 

GS290

K522H1HACB-B060
 

(P768 (L90

H26M31002GPR
KLM8G2FE3B-B001 ok
 

P715

SD5DH26A-4G
 

h502f

KMQ72000SM-B316
KMQN10006M-b318 change cid to B316
KMQ7X000SA-B315
 

h540

KMQ72000SM-B316
KMQ7X000SA-B315
 

v400

THGBMBG6D1KBAIL
KMVTU000LM-B503
SDIN7DU2
 

H900

SD1NADF4-64g

X230

KMFNX0012M-B214
 

M250

H9TQ17ABJTBC
 

M320

KMQE10013M-B318
 

آی سی هارد ایسوس (ASUS) 

k00s

SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001
 

k00z

SDIN7DU2-8G
KLM8G1WEMB-B031
KLM8G2FE3B-B001
 

k012

H26M42003GMR
B001 8g ok
 

asus selfie-z00ud

H9TQ17ADFTMC
 

zenfone2-z00ad

H26M78103CCR 64gb
 

K00z

SDIN7DU2-8G
 

k004

H26m42002gmr
 

(x013d(zb551kl

H26M52208FPR
 

x014d

08EMCP08-NL2DM327 kingeston
H9TP65A8JDMC
 

Zenfone Live ZB501KL

KLMAG1JENB-B041
 

Z00LD

H9TQ17A8JTMC
 

P001

H9TQ64A8GTMC
 

k019

H26M41103HPR
 

k01A

H26M31003GMR
 

zenfone 3 Max ZC553K

KMR4Z0001M-B802
 

zenfone 4 / A400CG

H26M41103HPR
 

zenfone 5 / A500CG

KMVTU000LM-B503
 

zenfone 5 / A501CG

KMSJS000KA-B308
 

zenfone 5 / A501CG

KMJJS000WM-B409
 

zenfone 6/A600CG

KMV3W000LM-B310
 

zenfone K009

KE4CN5B6A
 

zenfone ZC520TL

H9TQ17ABJTAC
 

zenfone ZE500KG

H9TQ64ABJTMC
 

zenfone ZE500KL

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT
 

zenfone ZE551

H26M42003GMR
 

zenfone 4S / T00Q

KMVTU000LM-B503
 

zenfone K017

KMVTU000LM-B503
 

Fonepad8

KMR21000BM
 

آی سی هارد شیائومی (XIAOMI)

Redmi 2

KMQN1000SM-B316
THGBMFG7C1LBAIL
 

Mi 3S Prime

KMR21000BM-B809
 

Redmi 3

KMQ310013M-B419
 

Redmi 3S

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT Micron
KMQ310013M-B419
 

Redmi 4

KMQE10013M-B318
 

Redmi 4A

KMQE10013M-B318
 

Redmi Note 5A

H9TQ17ABJTBC
 

Redmi Note 5 Pro

KMDH6001DM-B442
 

Redmi 4x

KMQE10013M-B314
 

mi5

THGLF2G9J8LBATR 64gb
 

mi5x

H9TQ52ACLTMCUR
 

mi5 pro

THGLF2G9J8LBATR 64gb
KLUBG4G1CE-B0B1 32g
 

note 4x

KMRX1000BM-B614 32gb
H9TQ26ADFTAC

 

 آی سی هارد نوکیا (nokia)

Nokia xl

KMJ5X000WM-B413
 

Lumia 950 XL RM-1116

H26M64103EMR 32g
 

nokia 5 ta-1053

H9TQ17ABJTBC 16g
 

(nokia 3 ta-1032(mt6737

kmqe10013m-b318
H9TQ17ABJTBC
 

nokia 6 ta-1021

H9TQ26ADFTBC
 

Rm-1013

H9TP32A8JDDC
 

Lumia 925

KLMAG2WE4-A001
SDIN4C2-16G
 
 

آی سی هارد ALCATEL

Ot5020d

KMK5X000YM-B314

 

Ot5020d

KMK5U000VM-B309
 

Ot995

SDIN5D2-2G
 

Ot8008D

KMK8U000VM-B312
 

Ot995

KMKJS000VM-B309
 

Ot995

SD7DP28C-4G
 

Ot7041D

KMK5X000YM-B314
GDCC ok
KMKJS000VM-B309 ok cid: ۹۰۰۱۴A483447316404860FA34DF1A05E
 

Ot7040T

H9TP32A4GDBCPR-KGM
 

Ot7040T

KMK5X000YM-B314

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.